HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Xử nghiêm hành vi chia rẽ đoàn kết

Theo Quy định 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Quy định về những điều đảng viên không được làm", đảng viên không được "mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi".

Xử nghiêm hành vi chia rẽ đoàn kết